Kanaka, avi amudha

What happened to Kanaga's husband. What happened to the case filed by Kanaga & Avi Amudha?